Användar- och köpvillkor

Ändrad: 2021-05-18

1. Allmänna villkor och bestämmelser

UDDAAKTIER riktar sig mot myndiga fysiska personer. Syftet med bolagets verksamhet är att dela med sig av sina tankar och idéer avseende aktiemarknaden med mera. Bolaget erbjuder inte på något vis rådgivning för enskilda köp av aktier eller liknande. UDDAAKTIER råder denne som är i behov av investeringsråd eller liknande att vända sig till en verksamhet som har detta syfte. Det är kundens ansvar att se till att använda bolagets verksamhet inom ramen för dess syfte. Medlemskap i communityn medför att man får direkt tillgång till det man köper.

Genom att installera, köpa eller använda UDDAAKTIERs utbud ingår du ett juridiskt bindande avtal med UDDAAKTIER gällande dess användning. Läs noga igenom användarvillkoren innan du använder tjänsten.

Allt innehåll som publicerats av UDDAAKTIER ägs och kontrolleras av UDDAAKTIER. Du får tillgång till material genom att betala medlemsavgiften och du får endast använda innehållet för personligt bruk. Det är inte tillåtet att kopiera, göra ändringar eller reproducera innehållet.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad.

Alla köp/medlemskap är personliga och får ej överlåtas till någon annan. Den information som du får tillgång till får ej på något vis tillgängliggöras för någon annan som inte är medlem.

All den information som du lämnar om dig som användare, såsom personuppgifter, kontaktuppgifter med mera ska vara korrekta.

Allt deltagande i tjänsten ska ske med respekt och omsorg för alla andra. UDDAAKTIER tolererar inga kränkningar eller andra trakasserier mot andra medlemmar eller UDDAAKTIERs företrädare. Alla missbruk såsom trakasserier av alla de slag kommer att polisanmälas och medför en automatisk avstängning utan rätt till återbetalning av erlagd ersättning.

Det är ej tillåtet att på något vis använda UDDAAKTIER som en plattform för marknadspåverkan eller liknande. All sådan användning kommer att medföra omedelbar avstängning utan rätt till återbetalning.

2. UDDAAKTIERs äganderätt

Alla varumärken, upphovsrätter (copyright) och andra immaterialrättigheter av något slag rörande innehållet, är UDDAAKTIERs egendom. Kunden åtar sig att respektera UDDAAKTIERs äganderätt och endast använda denna immateriella egendom enligt användningsvillkoren. För eventuell annan användning krävs ett föregående skriftligt medgivande från UDDAAKTIER. All upphovsrätt (copyright) samt alla andra immaterialrättigheter som kan uppstå vid användningen av innehållet förblir UDDAAKTIERs egendom.

3. Ansvarsbegränsning
Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar UDDAAKTIER inte för direkta eller indirekta skador eller följdskador.

All den information som finns hos UDDAAKTIER utgör endast en allmänt hållen information om aktiehandel och ska inte på något vis uppfattas som rådgivning avseende individuell personlig investeringsrådgivning. Då UDDAAKTIER ej faller under Finansinspektionens tillsyn gäller ej någon lag om rådgivning anseende värdepapper eller finansiell rådgivning till konsumenter. UDDAAKTIER mäklar inte aktier på något vis. Eventuell investering i aktier eller liknande sker helt på egen risk. Som användare av UDDAAKTIERs tjänster är du fullt medveten om att all handel med aktier som du gör sker på egen risk. Handel med aktier kan medföra både vinst och förlust och UDDAAKTIER har inget ansvar avseende eventuell vinst eller förlust i samband med aktieköp.
4. Förändring av tjänst och avtalets förtida upphörande

UDDAAKTIER kan ensidigt ändra dessa villkor genom att du får ett meddelande därom via hemsidan. För det fall du fortsätter att använda tjänsten efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall skall du omedelbart avsluta användningen, någon rätt till återbetalning av redan erlagt betalning sker ej vid omständigheter som detta.

UDDAAKTIER kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla tjänsten i användbart skick. UDDAAKTIER har rätt att modifiera tjänsten. UDDAAKTIER förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet tillfälligt eller permanent begränsa åtkomsten eller stänga ner tjänsten i sin helhet.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av tjänsten som UDDAAKTIER tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till tjänsten.

UDDAAKTIER kan när som helst stänga av en medlem och spärra denne från tillträde för det fall denne bryter mot dessa allmänna regler eller de regler som gäller för chatten. För det fall någon stängs av/spärras från tillträde äger denne ej rätt till någon återbetalning eller annan ersättning för erlagd betalning. UDDAAKTIER blir ej heller skadeståndsskyldiga på något annat vis med anledning av detta.

5. Betalningsvillkor
Priserna för tjänsterna som UDDAAKTIER erbjuder framgår under varje beställning vid varje enskild tidpunkt. I priset ingår lagstadgad moms, skatt och övriga avgifter. När betalningen är gjord har Partena ingått ett bindande avtal varpå de allmänna avtalsvillkoren utgör villkoren för tjänsten.

Beställaren har ej någon ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler då leverans av media sker omgående vilket utgör ett undantag från rätten till ångerrätt.


För frågor angående dessa villkor eller övrigt mejla oss på kundtjanst.uddaaktier@gmail.com